Tulips woman gebruikt cookies om het bezoek en winkelen bij Tulips woman voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Klik op 'Cookies toestaan' om de cookies toe te staan.   Lees meer
Winkel en webshop
Levertijd 1-3 werkdagen
14 dagen retourtermijn

Leveringsvoorwaarden:

Wat leuk dat je rondkijkt op onze webshop! We vertellen je graag over onze gunstige leveringsvoorwaarden:

  • We verzenden gratis binnen Nederland bij bestellingen vanaf € 50,-
  • Retouren kun je binnen 14 dagen na ontvangst aan ons melden
  • Je kunt veilig betalen met iDeal, Mastercard of Visa


Uitgebreide informatie vind je op onze pagina over de Bestelprocedure. Onderstaand vind je onze kleine lettertjes:

 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN TULIPS-WOMAN.NL

 

Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid

1.1  Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Tulips-Woman.nl (hierna: Tulips) zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2  Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden.

1.3  Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4  Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Tulips worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Tulips ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.5  Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

1.6  Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1  Alle aanbiedingen van Tulips zijn vrijblijvend en Tulips behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2  Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Tulips. Tulips is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Tulips dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1  De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3.2  Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van door u bestelde artikelen en de totale kosten, inclusief verzendkosten.

3.3  Een bestelling wordt pas geleverd na betaling.

3.4  U kunt betalen met Ideal, Visa of Mastercard, of door vooruitbetaling.

3.5  De betaling dient volledig binnen zeven (7) werkdagen na besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Gedurende deze periode reserveert Tulips de bestelde artikelen voor u. Indien u met enige betaling in gebreke blijft, is Tulips gerechtigd de (uitvoering van de) betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6  Betaling dient te geschieden zonder korting.

 

Artikel 4. Levering

4.1  Levering door Tulips vindt plaats binnen zes (6) werkdagen na bestelling, tenzij door Tulips anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Tulips. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2  Alle leveringen/artikelen worden aangeboden aan PostNL. Deze bezorgen normaliter binnen 2 werkdagen, mits het afleveradres in Nederland ligt.

4.3  Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1  De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan Tulips verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico van de producten gaat pas op het moment van aflevering op u over.

 

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1  U hebt de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen acht (8) dagen na ontdekking schriftelijk (email) en gemotiveerd aan Tulips te melden.

6.2  Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Tulips de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.

6.3  Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product aan Tulips te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. U dient Tulips hiervan vooraf middels een schriftelijk bericht (email) binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling op de hoogte te stellen. Na aanmelding ontvangt u van Tulips een retournummer. U dient de retourzending na aanmelding binnen 14 dagen aan Tulips te verzenden.

6.4  Retourzendingen worden niet geaccepteerd indien:

- het artikel is ontdaan van de originele merk- en/of prijslabels.

- het artikel is gewassen en/of gedragen.

- u de voorgeschreven gebruiksinstructies van het artikel niet heeft opgevolgd.

- het artikel is beschadigd.

- de eventuele verpakking van het product is beschadigd.

Een door Tulips reeds ontvangen betaling betreffende het (terecht) geretourneerde artikel wordt uiterlijk binnen veertien  (14) dagen na de ontbinding terugbetaald. De verzendkosten van terugzending komen voor uw rekening.

 

Artikel 7. Garantie

7.1  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde garantiebepalingen van toepassing.

 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1  Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Tulips, dan wel tussen Tulips en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Tulips, is Tulips niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Tulips.

 

Artikel 9. Overmacht

9.1  Tulips heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Tulips gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Tulips kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en ook niet op grond van de wet of rechtshandeling voor haar rekening komt.

 

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan Tulips schriftelijk opgave doet van een adres, is Tulips gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Tulips schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden verzonden.

10.2  Wanneer door Tulips gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Tulips deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3  Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enig andere overeenkomst met Tulips in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Tulips vast stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4  Tulips is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 11. Bescherming van persoonsgegevens

11.1  De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van uw bestelling worden opgeslagen op onze beveiligde server en in het kader van de afwikkeling van de bestelling eventueel doorgegeven aan ondernemingen die een deel van onze dienstverlening uitvoeren. Uiteraard worden al uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door ons in acht genomen. Tulips zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. In gevallen waarin persoonsgegevens door ons aan derden worden verstrekt zijn deze derden niet gerechtigd deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan het uitvoeren van hun taak.

11.2  Daarnaast worden uw persoonsgegevens naast de hierboven beschreven gevallen gebruikt voor nieuwsbrieven en eigen reclamedoeleinden. Indien u geen prijs stelt op ongevraagde reclame van Tulips (per post, telefoon of mail) kunt u zich te allen tijde afmelden en bezwaar maken tegen het verdergaande gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden door dit schriftelijk (email) mee te delen aan Tulips via info@tulips-woman.nl. Daarnaast kunt u zich afmelden in de nieuwsbrief die u hebt ontvangen.

 

Het auteursrecht van de website tulips-woman.nl wordt uitdrukkelijk voorbehouden aan tulips-woman.nl. Niets van deze website mag, op welke wijze dan ook, worden gekopieerd of gebruikt door derden zonder toestemming van tulips-woman.nl.

Tulips woman - Leveringsvoorwaarden
zoom add-bag pencil arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up bag caret-down caret-left caret-right caret-up check close down left minus plus right search star-half star up icon-whatsapp icon-tiktok